TCC crew @ JAPmeet Ljubljana

ex GT86 by BureX

ex Celica ST202 (Suki) by Reja

Celica T23 by Shapeshifter

ex Corolla TS by MarkoZG

ex Corolla TS by forinta83

Celica ST202 (Rei) by Reja

Statut Kluba

Na temelju članka 13. Zakona o Udrugama (NN 74/14) Skupština Toyota Kluba Hrvatska
(u daljnjem tekstu: Klub) održana 14. lipnja 2015. godine u Zagrebu donijela je

S T A T U T

kluba

TOYOTA KLUB HRVATSKA

I

O S N O V N E O D R E D B E

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Kluba; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba.

Članak 2.

Naziv Kluba je: Toyota Klub Hrvatska.
Skraćeni naziv Kluba je: TKH.
Sjedište Kluba je u Zagrebu, odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.
Uz naziv na hrvatskom jeziku, Klub će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Toyota Club Croatia. Uz naziv na hrvatskom jeziku, Klub će u pravnom prometu rabiti i skraćeni naziv na engleskom jeziku koji glasi TCC. Klub djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Toyota Klub Hrvatska je Klub registriran pri Gradskom uredu za opću upravu u Zagrebu.

Toyota Klub Hrvatska je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

St. 1

Klub ima pečat.

Pečat Kluba je pravokutnog oblika, širine 38 mm, visine 14 mm. S lijeve strane pečata nalazi se logotip automobilske marke Toyota. S desne strane spomenutog logotipa upisan je naziv Kluba na engleskom jeziku (Toyota Club Croatia) u gornjem redu. Ispod naziva Kluba upisana je web-adresa koju Klub koristi (www.toyotaclubcroatia.com). Pečat Kluba čuva Predsjednik Kluba, a za njegovo korištenje su ovlašteni Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Kluba.

St. 2

Klub ima logotip.

Logotip Kluba je okruglog oblika. Sastoji se od dvije kružnice (manja kružnica unutar veće). U prostoru između te dvije kružnice, u donjem dijelu polukružno je ispisano „Toyota Club Croatia“. U prostoru unutar manje kružnice, na sredini logotipa piše većim slovima tcc.

Članak 5.

Klub zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

II

C I LJ E V I I D J E L A T N O S T I U D R U G E

Članak 6.

Klub je osnovan s ciljem okupljanja ljubitelja automobilske marke Toyota, razmjenu iskustava i znanja te promicanja životnog stila specifičnog za ljubitelje te marke.

Područje djelovanja sukladno ciljevima: hobistička djelatnost.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Klub će obavljati sljedeće djelatnosti:

– okupljanje svojim programom u članstvo vlasnike vozila i ljubitelje vozila marke Toyota
– organiziranje susreta članova Kluba radi razmjene iskustava i informacija vezanih uz tu automobilsku marku
– informiranje javnosti o radu i aktivnostima Kluba
– izdavanje tiskanih, elektronskih i ostalih publikacija iz područja svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
– zastupanje interesa svojih članova
– pružanje informacija te razmjena iskustava vezanih uz nabavu, opremanje, servisiranje, osiguranje i zaštitu vozila marke Toyota
– sve ostale djelatnosti u skladu s člankom 6. ovog Statuta

Članak 8.

Rad Kluba je javan. Javnost rada osigurava se povremenim informativnim lecima, objavama i informacijama putem javnih medija, elektroničke pošte, Internet stranica Kluba, Internet foruma Kluba te putem Facebook grupe.

III

Č L A N S T V O U U D R U Z I

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka punoljetna fizička osoba uz obvezu prihvaćanja odredbi ovog Statuta. Maloljetne osobe mogu postati članom Kluba isključivo uz pismenu suglasnost roditelja ili zakonskih staratelja. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Članom Kluba mogu postati i pravne osobe uz jednaku obvezu. Pravne osobe članstvo u Klubu ostvaruju putem ovlaštenih predstavnika. Članstvo u Klubu može biti redovito i počasno. Redoviti članovi su oni koji u potpunosti sudjeluju u djelatnostima koje obavlja Klub. Redoviti članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor, sudjeluju u djelatnostima Kluba, a sva prava i obveze ostvaruju upisom u Registar članova Kluba.

Počasnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je (u skladu s Člankom 6. i Člankom 7. ovog Statuta) osobnim radom i zalaganjem značajno doprinijela radu kao i ostvarivanju ciljeva Kluba. Počasne članove imenuje Upravni odbor Kluba, i to jednoglasno. Počasni članovi Kluba trajno ne plaćaju godišnju članarinu, sudjeluju u djelatnostima Kluba, a sva prava i obveze ostvaruju upisom u Registar članova Kluba. Jednom imenovane počasne članove moguće je izbrisati iz članstva samo odlukom Skupštine Kluba ili na vlastiti pisani zahtjev počasnog člana.

Članak 10.

Članom Kluba se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Kluba.
Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke o imenu i prezimenu člana, nazivu, kategoriji članstva, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Toyota Klubu i datumu prestanka članstva u Klubu.
Aktualan popis članova dostupan je na uvid svim članovima te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 11.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev Upravnom odboru, koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Odluka Upravnog odbora o prijemu u članstvo mora biti jednoglasno donesena kako bi bila pravovaljana. Odluku o prijemu u članstvo Upravni odbor Kluba donosi najkasnije u roku trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva za članstvo. Odluka Upravnog odbora o prijemu u članstvo je konačna.

Nakon pozitivne odluke o prijemu u članstvo, redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, plaćanje upisnine te godišnje članarine. Upisnina redovitog člana obuhvaća i članarinu za prvu godinu članstva. Visinu upisnine te iznos godišnje članarine određuje Upravni odbor Kluba.

Najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana uplate upisnine (ili članarine za tekuću godinu) Upravni odbor izdaje članovima Kluba člansku iskaznicu. Izgled, sadržaj te način izdavanja članske iskaznice određuje Upravni odbor Kluba.

Članak 12.

St.1 Članovi Kluba preuzimaju pravo:

– sudjelovati u aktivnostima Kluba
– koristiti sve pogodnosti koje im članstvo u Klubu omogućuje
– biti informirani o radu Kluba
– birati i biti birani u tijela upravljanja Klubom
– koristiti se članstvom u Klubu u vlastite promotivne svrhe isključivo uz prethodnu pisanu potvrdu od strane Upravnog odbora Kluba

St.2 Članovi Kluba preuzimaju obaveze i odgovornosti:

– poštovanja odluka tijela Kluba
– poštovanja odredbi Statuta
– redovitog plaćanja članarine
– čuvanja i podizanja ugleda Kluba
– čuvanja materijalnih dobara Kluba te izvršenje preuzetih obveza
– sudjelovanja u aktivnostima Kluba

Članak 13.

Članstvo u Klubu prestaje:

– dragovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine,
– isključenjem,
– prestajanjem postojanja Kluba

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko trideset (30) dana nakon isteka godišnje iskaznice ne plati članarinu.
Posebnu odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Upravni odbor jednoglasno.
Upravni odbor može izreći opomenu ili isključenje iz članstva članu koji ne postupa u skladu s propisima RH, i ovim Statutom ili narušava ugled Kluba.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Kluba u roku od 15 dana od dostave odluke.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar Klub o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar Klub zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze Udruga i u međunarodne Udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

T I J E L A U D R U G E

Članak 15.

Tijela Kluba su:

Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba, te po jedan predstavnik pravne osobe članice Kluba, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Sjednice Skupštine saziva Upravni Odbor Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati je kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar Klub ili 1/3 članova Kluba, koji su upisani u registar članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.

Skupština Kluba:

– donosi i mijenja Statut Kluba,
– utvrđuje politiku razvitka Kluba,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Kluba,
– daje smjernice za rad Kluba,
– odlučuje o prestanku rada Kluba,
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni Odbor sačinjavaju Predsjednik Udruge, Dopredsjednik Udruge i Tajnik Kluba.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na mandat od dvije godine.

Članak 22.

Upravni Odbor Kluba:

– donosi akte i odluke važne za rad Kluba,
– odlučuje o prijemu u članstvo,
– razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba,
– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.

Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od dvije godine.

Članak 24.

Predsjednik:

– zastupa Klub,
– saziva Skupštinu Kluba,
– rukovodi radom Skupštine Kluba,
– utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,
– dostavlja zapisnike s redovne i izborne sjednice skupštine nadležnom uredu,
– sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba,
– upravlja imovinom Kluba,
– podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini Kluba,
– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,
– nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba,
– odgovoran je za zakonitost rada Kluba,
– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.

Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 26.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.
Dopredsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od dvije godine.

TAJNIK

Članak 27.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

Tajnik Kluba vodi i registar članova.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V

I M O V I N A I N A Č I N S T J E C A NJ A I M O V I N E

Članak 29.

Imovinu Kluba čine:

– novčana sredstva, koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
– pokretne stvari,
– nekretnine,
– druga imovinska prava.

Članak 30.

Klub stječe imovinu:

– od članarine,
– od dobrovoljnih priloga i darova,
– od dotacija iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

P R E S T A N A K P O S T O J A NJ A U D R U G E

Članak 32.

Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Likvidatora bira i opoziva Skupština.

Članak 33.

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar Kluba kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra Klubova.
U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Klubu, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi Odluke Skupštine.
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština Kluba ne može sastati i donijeti Odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

VII

P R I J E L A Z N E I Z A V R Š N E O D R E D B E

Članak 34.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Članak 35.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba „Toyota klub hrvatska“ od 09. lipnja 2009. god.

U Zagrebu, 14. lipnja 2015. godine.